Onze privacyverklaring is hier te downloaden als PDF bestand.

Privacyverklaring
Wij (Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V.) respecteren de privacy van onze cliënten, bezoekers van onze website en gebruikers van onze app. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.paulienuitvaart.nl
info@paulienuitvaart.nl
073 888 5808 / 06 203 608 92
Proosdijstraat 12
5236 AT  ‘s-Hertogenbosch

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u deze aan ons verstrekt via de website, in telefoongesprekken, via email of persoonlijk, bijvoorbeeld als u ons vraagt om bij u langs te komen voor een persoonlijk gesprek.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u een overeenkomst met ons sluit of als u informatie aanvraagt dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Gewone persoonsgegevens:

 • NAW en telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Wanneer er sprake is van een overeenkomst:
  • Geboortedatum en plaats
  • Relatie tot overledene
  • Polis nummer uitvaartverzekeraar
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website verzamelen wij via Google Analytics anoniem (via cookies) de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden en delen geen persoonsgegevens met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (door u verstrekt tijdens (regel)gesprekken of andere correspondentie):

 • Gezondheid
 • Overige gevoelige persoonsgegevens die u actief verstrekt (denk hierbij bijvoorbeeld aan: religie, gezinssamenstelling)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u, bijvoorbeeld de (bijzondere) persoonsgegevens die door u verstrekt zijn tijdens de gesprekken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.
 • Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • (Bijzondere) Persoonsgegevens > gedurende de looptijd van de overeenkomst, en voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken > Indien er een vervolg komt aan de verleende dienstverlening kan dit, gezien de aard van de dienstverlening, nog tot vele jaren na afloop van de huidige overeenkomst plaatsvinden, daarom is het voor het gemak van de klant en voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat wij de persoonsgegevens bewaren.
 • Financiële gegevens > 7 jaar > in verband met administratieve verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven tevens geen persoonsgegevens door buiten de EU tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan treffen wij extra waarborgen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij maken gebruik van Google Analytics en hebben met hen hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paulienuitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@paulienuitvaart.nl of bel 073 888 5808.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware zoals een firewall
 • TLS/SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • NAS: de opslag van digitale documenten op de NAS is beveiligd via een systeem dat o.a. een verbinding blokkeert als er van buitenaf geprobeerd wordt in te breken. Tevens zorgt de automatische update voor het direct dichten van beveiligingslekken.
 • Er is een SPF record ingesteld om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Wij hanteren zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens (waaronder, waar mogelijk, multi-factor authenticatie en gebruik van een password management systeem), onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting
Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.